Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Antratek Electronics

Inhoudsopgave: 
Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid
Artikel 2 - Aanbiedingen/offertes
Artikel 3 - Bestellen en tot stand komen van de overeenkomst
Artikel 4 - Prijzen
Artikel 5 - Levering, transport en risico
Artikel 6 - Betaling en bankgegevens
Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8 - Gebreken, klachttermijnen en garantie
Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 - Ontbinding
Artikel 11 - Privacy
Artikel 12 - Overmacht
Artikel 13 - Aansprakelijkheid
Artikel 14 - Intellectuele Eigendomsrechten
Artikel 15 - Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder

  Afnemer: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon niet zijnde een consument, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland en die beschikt over een bij Antratek Electronics aangemaakt Zakelijke account.
  Dag : kalenderdag;
  Antratek : de besloten vennootschap Antratek Electronics gevestigd aan de Apolloweg 204, 8239 DB te Lelystad, opererend in Nederland onder BTW nummer: NL808467888B01
  en Kamer van Koophandel Lelystad 24265591;
  Overeenkomst : iedere overeenkomst strekkende tot de levering van producten door Antratek aan afnemer.
  Aanbod: elk door Antratek aan afnemer verzonden vrijblijvend voorstel hetwelk als doel heeft het al dan niet via elektronische weg sluiten van een overeenkomst.
  Producten : ieder op grond van de overeenkomst door ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde producten.
  Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.
  Algemene voorwaarden : de onderhavige door Antratek gehanteerde algemene voorwaarden.
  Zakelijk account: dit is een account dat namens afnemer wordt aangemaakt en waarop afnemer kan inloggen met een verkregen inloggegevens en kan inzien welke bestellingen er zijn geplaatst, geleverd en alle andere mutaties die betrekking hebben op het zakelijk account.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Antratek en afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Antratek en afnemer zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
 8. Al hetgeen in de Algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Antratek wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van Antratek ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 - Aanbiedingen/offerte

 1. Ieder aanbod/offerte van Antratek op de websites, in mailingen en telefonisch, is vrijblijvend en kan door Antratek altijd worden herroepen.
 2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Antratek niet.
 3. Ieder aanbod/offerte kan door Antratek binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs exclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 3 - Bestellen en tot stand komen van de overeenkomst  

 1. Indien de afnemer een opdracht/bestelling plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat Antratek deze per e-mail aanvaardt.
 2. Bestellingen kunnen op de websites van Antratek, per fax of per e-mail worden geplaatst.
 3. Antratek behoudt zich het recht om in geval van bestellingen boven een maximaal uit te leveren totaalgewicht een toeslag te rekenen.
 4. Aan de acceptatie van bestellingen kunnen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling, zie artikel 6.18.
 5. Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald product om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Antratek in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
 6. Antratek heeft te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren of deze zonder opgave van redenen te weigeren, het geen de afnemer door Antratek zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

Artikel 4 - Prijzen

 1. De prijzen op de websites van ondernemer zijn in euro en betreffen actuele prijzen. Alle prijzen van Antratek zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten
 2. Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking, exclusief BTW* en kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de websites vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.
 3. Antratek kan niet aan de door haar vermelde prijzen worden gehouden op het moment dat Antratek aangeeft dat de offerte dan wel een onderdeel van de offerte een kennelijke vergissing, druk – of zetfout, misslag of verschrijving bevat, tenzij dat afnemer bewijst dat het naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen onredelijk is om Antratek niet aan de offerte te houden.
 4. Antratek is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen e.d.
 5. Antratek is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
 6. Prijswijzigingen zoals omschreven in dit artikel, waartoe Antratek te allen tijden gerechtigd is, zullen zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze worden meegedeeld aan de afnemer. Aan het niet ontvangen van een mededeling tot prijswijziging kan niet het recht worden ontleend tot levering tegen eerder door Antratek vermelde prijzen.

Artikel 5 - Levering, transport en risico   

 1. Antratek bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het door afnemer opgegeven afhaalpunt of straatadres afgeleverd.
 2. Het bestelde product is voor risico van de afnemer van aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op afnemer.
 3. Antratek tracht de bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk op de derde werkdag na orderdatum af te leveren. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan brengt Antratek de afnemer hiervan tijdig op de hoogte.
 4. Alle door Antratek genoemde (levering)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Antratek bekend waren, De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Antratek behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
 6. Wanneer een bestelling onverhoopt incompleet is bij aflevering, dient afnemer dit direct na ontvangst aan Antratek te melden. Antratek zal dan het ontbrekende gedeelte van de bestelling met gezwinde spoed naleveren.
 7. Wanneer een door Antratek geleverde bestelling producten bevat die niet door afnemer besteld zijn, dan dient afnemer dit direct na ontvangst aan Antratek te melden. afnemer kan de verkeerd geleverde artikelen dan retour sturen volgens de door Antratek aan afnemer mee te delen procedure, waarna Antratek de eventueel ontbrekende artikelen na zal sturen.
 8. Zodra afnemer de verkeerd geleverde artikelen in gebruik neemt of doorverkoopt, vervalt het recht deze artikelen te retourneren en zal Antratek deze artikelen bij afnemer in rekening brengen.
 9. afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer. afnemer is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.
 10. Antratek heeft het recht indien een zending retour komt wegens foutief afleveradres, niet afhalen bij een afhaalpunt, weigering van de zending of door afnemer verkeerd besteld product het orderbedrag terug te betalen minus de gemaakte verzendkosten.

Artikel 6 - Betaling en bankgegevens  

 1. Betaling geschiedt per bankoverschrijving, creditcard, online bankieren of op rekening, op nader op de websites en in mailingen uiteengezette voorwaarden.
 2. Antratek heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de afnemer te verlangen.
 3. Indien is overeengekomen dat afnemer op rekening betaalt, geldt een (fatale) betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Afnemer is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. De betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer IBAN: NL11ABNA0448837501, BIC: ABNANL2A van de ABN AMRO Lelystad of IBAN: NL23INGB0005488351, BIC: INGBNL2A tnv Antratek Electronics onder vermelding van het klant- en factuurnummer.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de afnemer aan Antratek met ingang van het verstrijken van die termijn een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 5. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 6.  In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt Antratek zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.
 7. Indien na aanmaning door Antratek betaling alsnog uitblijft, heeft Antratek bovendien het recht aan de afnemer buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 8. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
  a)      15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  b)      10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  c)      5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  d)      1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 1900.000,00 van de vordering;
  e)      0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
 9. Bij uitblijven van volledige betaling door de afnemer heeft Antratek het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling, door een Schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de afnemer alsnog betaald heeft. Voornoemd opschortingsrecht heeft Antratek eveneens indien hij al voordat de afnemer in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de afnemer te twijfelen.
 10. Door de afnemer gedane betalingen worden door Antratek eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de afnemer bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 11. De afnemer mag de vorderingen van Antratek niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de afnemer heeft.
 12. Antratek behoudt zich het recht om een bestelling van een afnemer, nadere bestellingen vast te houden of te annuleren totdat Antratek betaling van afnemer van de factuur op haar rekening heeft bevestigd.
 13. Er worden elektronische facturen verzonden naar het e-mailadres dat afnemer heeft opgegeven tijdens het aanvragen van het zakelijk account. Voor wijzigingen van het e-mailadres en de wijze van verzending van facturen kan afnemer contact opnemen met de afdeling boekhouding van Antratek. Voor facturen verzonden per post behoudt Antratek zich het recht voor een toeslag te berekenen voor de verzendkosten.
 14. Antratek heeft het recht om bij nieuwe aangemelde bedrijven een aanbetaling van 100% te verlangen. 

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Antratek behoudt zich de eigendom van alle aan de afnemer (af)geleverde en af te leveren producten tot het tijdstip waarop de afnemer al zijn betalingsverplichtingen aan Antratek heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de producten, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. De afnemer moet de producten zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Antratek bewaren.
 4. Zolang op de geleverde producten een eigendomsvoorbehoud rust, kan de afnemer de producten niet op enige wijze verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
 5. De afnemer moet Antratek direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 6. De afnemer moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Antratek op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien afnemer handelt in strijd met de bovenstaande bepalingen van dit artikel of Antratek een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Antratek en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de afnemer te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Antratek op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke mededeling, te ontbinden.
 8. De afnemer kan vorderingen op Antratek, uit welke hoofde ook, niet overdragen of verpanden aan een derde. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van art. 83 lid 2 (jo. art. 98) van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8 - Gebreken, klachttermijnen en garantie

 1. Antratek staat er voor in dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst, met dien verstande dat in de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen e.d. niet gelden als tekortkoming aan de zijde van Antratek.
 2. Op alle technische apparaten – ongeacht van welk merk of type – geeft Antratek een/twee jaar fabrieksgarantie. Op de Helium Netwerk hardware na, hier geeft Antratek één jaar fabrieksgarantie op.
 3. De afnemer dient de geleverde producten bij aflevering te onderzoeken, hierbij dient de afnemer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt;
  a)      of de juiste zaken zijn geleverd;
  b)      of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met hetgeen wat is overeengekomen;
  c)      of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 4. Afnemer dient klachten binnen 5 werkdagen na de aflevering schriftelijk aan Antratek te melden.
 5. Indien de afnemer geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
 6. Rechtsvorderingen en verweren tegen Antratek, gegrond op feiten die stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van een jaar na aflevering.
 7. Elke aanspraak van de afnemer ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:
  a)      Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Antratek;
  b)      de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige en/of onjuiste behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten;
  c)      Antratek niet terstond door de afnemer in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
  d)      Afnemer niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
 8. Reclames over facturen dienen binnen vijf werkdagen na de datum van verzending van de facturen schriftelijk te worden ingediend.
 9. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Antratek de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing.
 10. Indien de zegel van een verzegeld product verbroken is zal er een waardevermindering gelden van 10%, dit zal verrekend worden met de creditfactuur.
 11. Helium miners kunnen uitsluitend worden geretourneerd wanneer de verpakking ongeopend is, de folie en de sluitzegel moeten nog intact zijn. Zodra de folie en/of sluitzegel verbroken is kan de helium miner niet retour gestuurd worden
 12. In verband met het softwarematig registreren van Helium en Flux producten, kunnen deze na registratie niet geretourneerd worden. Op de hardware geeft Antratek één jaar fabrieksgarantie.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a)      de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de afnemer; en
  b)      de afnemer heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de afnemer, of die duidelijk speciaal voor de afnemer besteld zijn;
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 8. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a)      de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b)      de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 10 - Ontbinding

 1. Antratek heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke mededeling aan de afnemer te ontbinden op het tijdstip waarop de afnemer:
  a)      in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  b)      (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c)      door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d)      onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e)      anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, daaronder te begrijpen de situatie dat de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.
 2. De afnemer moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden. 

Artikel 11 - Privacy  

 1. Iedere partij is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Partijen zullen informatie van inhoudelijke aard niet aanwenden ten eigen bate.
 2. Antratek neemt de gegevens van de Afnemer en de door hem/haar verstrekte gegevens op in een gegevensbestand. Antratek zal de gegevens uit dit bestand gebruiken in overeenstemming met de Nederlandse privacywetgeving. Antratek heeft het recht naam- en adresgegevens uit haar bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden, zulks met inachtneming van het gestelde in het eerste lid van dit artikel, tenzij de afnemer schriftelijk aan Antratek heeft gemeld dat de door hem/haar verstrekte gegevens hiervoor niet mogen worden gebruikt.    

Artikel 12 - Overmacht

 1. De in artikel 5.3 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Antratek door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van Antratek is sprake, indien Antratek na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Antratek als bij derden, van wie Antratek de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Antratek ontstaan.  
 3. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de afnemer, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de artikelen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting wat hem reeds geleverd was naar Antratek terug te zenden voor rekening en risico van de afnemer,  indien de afnemer kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de artikelen door de afnemer niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende artikelen.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 1. Antratek is bij de uitvoering van een overeenkomst behoudens opzet niet aansprakelijk voor directe schade. Antratek is in elk geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen lichamelijke schade, bedrijfsverliezen, gebruiksderving en andere gevolgschade, die de afnemer lijdt door (mogelijke) tekortkomingen of wanprestatie van Antratek, bij de uitvoering van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Antratek is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de artikelen.
 2. Antratek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van prestaties, toleranties of eigenschappen van de producten, tenzij deze specifiek en uitdrukkelijk schriftelijk door Antratek zijn gegarandeerd. Verantwoordelijkheid of de artikelen voldoende geschikt zijn voor het voorgenomen gebruik van de afnemer is voor de verantwoordelijkheid van de afnemer zelfs indien Antratek de afnemer een advies heeft gegeven over de toepassing. 
 3. Schade als genoemd in dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 (twee) weken na het ontstaan schriftelijk aan Antratek te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Antratek is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de afnemer aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 4. Antratek is niet aansprakelijk voor adviezen of aanbevelingen welke door Antratek op antratek.nl of door haar medewerkers of leveranciers, al dan niet schriftelijk of mondeling, zijn gedaan.

Artikel 14 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Antratek garandeert, dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden,
 2. Indien door Antratek moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door Antratek geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal Antratek de betrokken zaak terugnemen. De afnemer is gehouden zijn medewerking aan de teruggave van de betrokken zaak te verlenen.

Artikel 15 - Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op de tussen Antratek en de afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Antratek is gevestigd, zij het dat Antratek altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de afnemer is gevestigd.
 4. Indien de afnemer gevestigd is buiten Nederland, heeft Antratek het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de afnemer gevestigd is.